Юм судар

2,000

Тус судрыг улаан шунхаар бүтээсэн тул амьтанд тус хүргэх нь түргэн юм. Хойд насанд сайн төрөлд төрүүлнэ. Энэхүү судрын тус эрдмийг өгүүлж баршгүй болой. Амь насанд учирсан хатуу өвчин хорлол, гай зэтгэрийг амар түргэн амирлуулах, өвчин эмгэгийг илааршуулах, айлын цээр арилгахад