Лхамын ганшаг

3,000

Цогт охин тэнгэр буюу Лхам бурханд даатгал үйлдэж байгаа уншлага.